നടി പാർവതിയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം !!

ഉയരെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഭാഗമായി കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിനിടെ നടി പാർവതിയും അനാർകലിയും.

Photo Courtesy: Nijith R Nair

0 Shares

LEAVE A REPLY